Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.      Verkoper; de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de koper aanbiedt.
2.      Koper;  degene die overgaat tot de aankoop van een product van Verkoper, die niet handelt uit beroep of bedrijf
3.      Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor 
         verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik  
         gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 
4.      Techniek voor communicatie op afstand: Een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,    
         zonder dat Koper en Verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5.      Bedenktijd: De termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn ontbindingsrecht;
6.      Ontbindingsrecht: De mogelijkheid voor de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.      Dag: kalenderdag;
8.      Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de    
         leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
9.      Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de Koper of Verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is 
         gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen  
         informatie mogelijk maakt.
  
Artikel 2 
Verkoper; www.budgetincubators.com
Vestigingsadres: oudemolensedijk 7
4793TE Fijnaart
E-mailadres: info@budgetbroedmachines.nl 
KvK-nummer: 63085062
 
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid 
1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper. 
2   Deze Algemene Voorwaarden maken een integraal onderdeel uit van de koopovereenkomst en worden aan Koper bij de             
     verkoop ter beschikking gesteld. 
3.  In het geval dat sprake is van verkoop via het internet via de website van Verkoper, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld. 
 
Artikel 4 - Het aanbod
1.  Elk aanbod gedaan door verkoper is maximaal een week geldig en vervalt daarna zonder nadere aankondiging.
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
•de prijs is inclusief belastingen;
•de eventuele kosten van aflevering;
•de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
•fouten in de webshop zijn uigesloten van rechten, de bestelbevestiging is leidend en bindend
•de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke   
 aflevering van producten of diensten
 
  
Artikel 5 - De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.  Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Verkoper zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
3.  De Verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd  zonder nadere motivatie een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.    De Verkoper zal bij het product of dienst aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
      a. het bezoekadres van de vestiging van de Verkoper waar de Koper met klachten terecht kan;
      b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het ontbindingsrecht gebruik kan maken, dan wel een   
          duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het ontbindingsrecht 
      c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
      d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Verkoper deze gegevens al aan de Koper heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
      e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
5.   Indien de Verkoper zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 
 Artikel 6a - Ontbindingsrecht bij levering van producten 
1.     Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen  Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Koper.
2.     Tijdens deze termijn zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn ontbindingsrecht gebruik maakt, zal hij het product zo spoedig mogelijk met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren, conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Indien de verbintenis van de Verkoper met de Koper tot betaling leidt van ten hoogste € 50,- dan is de bepaling van Artikel    6a lid 1 en 2, niet van toepassing. Het ontbindingsrecht is dan niet van toepassing.
4. Indien de koper gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht, dient hij verkoper zo spoedig mogelijk te informeren, uiterlijk voor de afloop van de periode van 14 dagen waarop het recht van ontbinding geldt.
5. Gevolgen van het toepassen van het retourrecht; bij een juiste toepassing van het retourrecht zijn beide partijen gehouden de wederzijds verrichte prestaties terug te draaien. Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terug leveren, dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren. Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden. 
6. Het hier genoemde ontbindingsrecht geldt in de omschreven hoedanigheid uitsluitend voor consumenten. Bedrijven kunnen voor vragen omtrent retourmogelijkheden contact opnemen met onze zakelijke afdeling.
 
Artikel 6b - Ontbindingsrecht bij levering van diensten 
1.       Bij levering van diensten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2.       Om gebruik te maken van zijn ontbindingsrecht, zal de Koper zich richten naar de door de Verkoper bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
 
Artikel 7 - Kosten in geval van ontbinding
1.       Indien de Koper gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.       Indien de Koper een bedrag betaald heeft, zal de Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of ontbinding, terugbetalen met aftrek van de verzend en bankkosten die gemaakt zijn t.b.v. de aankoop door Koper.
 
 
Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of dienst niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
2.         Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de        
            Verkoper dit bedongen heeft en:
               a)        deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
               b)       de Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3.        De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
  
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1.   De door Verkoper te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen (CE keurmerk) die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.  Het aanbod van broedmachines is bestemd voor hobbymatig gebruik. Voor een veilig gebruik dient U de aanwijzingen in de bijgeleverde handleiding van fabrikant onverwijld op te volgen.  
2. Mocht de afnemer beroep op de garantieregeling willen doen dan dient het product met aankoopbewijs / factuur aan Verkoper te worden toegezonden. Ongefrankeerde artikelen worden daarbij niet door Verkoper geaccepteerd. 
3.  Aan Verkoper wordt bij elke klacht de mogelijkheid tot onderzoek van het product geboden.
4. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik ter plaatse.
5. Iedere vorm van garantie vervalt  indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de afnemer of door derden. 
7. Daarnaast vervalt de garantie wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Verkoper, door afnemer of derden wijzigingen zijn aangebracht,  dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
8. Garantie-aanspraken bij onbetwistbaar tegenvallende broedresultaten kunnen alleen in behandeling worden genomen, mits  de aanwijzingen in de handleidingen van de fabrikant zijn opgevolgd.
9. Verbruiksartikelen vallen buiten de garantie. Garantieperiode 1 jaar uitgaande van de verzenddatum!
 
Artikel 11 - Levering en uitvoering
1.       Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. 
1a.     Verkoper heeft het recht om een order,  met opgaaf van redenen, te weigeren. U wordt hiervan binnen 24 uur op de hoogte gesteld. U ontvangt een eventuele gedane betaling volledig terug.
2.       Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt.
3.       Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, streeft het Verkoper  ernaar geaccepteerde bestellingen binnen twee dagen vanuit voorraad te verzenden. Verkoper zal producten, die niet uit voorraad leverbaar zijn, met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uit voeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. 
4.       Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen en daarover overleggen met Koper. 
5.       Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Koper bij de Verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  
Artikel 12 - Duurtransacties
1.       De Koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.       Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Koper de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 
Artikel 13 - Betaling
1.       Betalingen dienen te geschieden of bij ontvangst van de goederen afgehaald op onze locatie of door middel van Ideal betaling/vooruitbetaling per bank.
                                                                                                        
2.       Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.       De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Verkoper te melden.
4.       In geval van wanbetaling van de Koper heeft de Verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om redelijke kosten in rekening te brengen. 
5. Facturering zal digitaal plaatsvinden. Indien koper facturering anders dan digitaal verlangt, worden hiervoor administratiekosten in rekening gebracht. Verkoper behoudt zich het recht voor om facturering in voorkomende gevallen anders dan digitaal te verzorgen. Verkoper rekent elk e-mailadres in de correspondentie met koper als zijnde het adres waarop de factuur juist wordt ontvangen door koper.
 
Artikel 14 - Klachtenregeling
1.1 Verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht       
 overeenkomstig deze klachtenprocedure.
1.2 Op afnemer rust de plicht om het product binnen zeven dagen na ontvangst te onderzoeken.
1.3 Verkoper heeft recht op nader onderzoek van de klacht. Indien Verkoper de klacht erkent 
als een gebrek dan zal Verkoper naar eigen inzicht zorgdragen voor herstel of vervanging.
1.4 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan aan de zijde van Verkoper voor rekening van de koper.
2.       Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd ( 8 dagen), volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij  Verkoper, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.
3.       Bij  Verkoper ingediende klachten worden binnen een redelijk termijn beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar lange verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.   Klachten betreffende onbetwistbare slechte broedresultaten kunnen uitsluitend in behandeling worden genomen indien de aanwijzingen in de handleiding van de Fabrikant Electro Admon zijn opgevolgd.  
 
Artikel 15  Intellectuele eigendom.
De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Verkoper
 
Artikel 16 Persoonsgegevens.
Verkoper zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Verkoper neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regels en wetgeving in acht.
 
Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd. De Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 
Artikel 18 Links
De site van Verkoper kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid en de inhoud van deze derden en hun sites heeft Verkoper geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.